KDC - Tiki-jaar 4: Kunstzinnig dynamisch coachen gericht op volwassenen

“Een creatief leven leiden kun je vergelijken met de tocht van de mythische held, die misschien helemaal geen held is als hij aan zijn reis begint maar, gedurende zijn tocht langs wegen van beproevingen wordt getransformeerd, zodat hij steeds nieuwe hoogten van gevoeligheid, vaardigheid en wijsheid verwerft”

Kunstzinnig Dynamisch Coachen (KDC) is een vorm van intensieve begeleiding waarbij gebruik wordt gemaakt van het werken met metaforen, dynamiek van actie, kunstzinnig werken, counseling en spiritualiteit.
Er wordt letterlijk gewerkt met en vanuit kunstzinnige uitbeelding, visuele beelden, taal, lichamelijke uitbeelding en het gebruik van voorwerpen. Binnen dit specialisatiejaar staat het boek ‘Kunstzinnig Dynamisch Coachen’ van Roeland Frank Hoefsloot centraal. De creatieve en kunstzinnige instrumenten/werkvormen die in dit boek worden aangeboden, worden gedurende het scholingsjaar behandeld.

De KDC-coach luistert, vraagt, ondersteunt en ontwikkelt stapsgewijs nieuwe perspectieven door samen met de cliënt kunstzinnig werken te koppelen aan actie vanuit liefde. Hij helpt licht te brengen in het proces van ontdekken en vormgeven, van bewustwording en verantwoordelijkheid. Het gaat hierbij om techniek, maar ook om wijsheid en intuïtie. Wil je waarachtig Kunstzinnig Dynamisch Coachen dan kun je alleen met voldoende wijsheid, gesteund door een goed ontwikkelde intuïtie de technieken die we in deze training KDC aanbieden gebruiken.
Binnen dit scholingsjaar wordt het belang ervaren om in het ‘nu’ aanwezig te zijn, op het scherpst van de snede, en te vertrouwen op kennis, kunde en intuïtie. Dit wordt grotendeels opgebouwd door studie en oefening, door vallen en opstaan.

Voor wie
Als je op zoek bent naar een praktische methodiek welke stap voor stap in de praktijk van het werk en leven toegepast kan worden. Als je op zoek bent naar nieuwe creatieve instrumenten/werkvormen en methoden om actief met mensen te werken is dit practicum iets voor jou. Het is bedoeld om te inspireren, om daadwerkelijk, in de actie, je eigenheid in het werken aan persoonlijke en professionele kwaliteit te ontdekken. Soms moet je eerst kopiëren, een methodiek eigen maken om het vervolgens los te laten en op zoek te gaan naar je eigenheid. Durf, spontaniteit, improvisatievermogen en vooral liefde zijn hierbij belangrijke kwaliteiten. De Kleine Tiki biedt bij uitstek een podium om gebruikmakend van creativiteit en kunstzinnigheid deze kwaliteiten eigen te maken en in te oefenen.

Vooropleiding
Deelnemers aan deze training Kunstzinnig Dynamisch Coachen dienen minimaal het derde studiejaar bij De Kleine Tiki te hebben gevolgd of een gelijkwaardige vooropleiding hebben. Personen die in de praktijk kunstzinnig hulpverlenend/begeleidend werken of op korte termijn willen gaan werken (met voldoende scholing) en op zoek zijn naar een stevige basis voor het werken met individuen en groepen in de praktijk van het kunstzinnig dynamisch coachen zijn welkom. Beroepsgroepen die goed gebruik kunnen maken van dit practicum zijn:
therapeuten, creatief therapeuten, kunstzinnig hulpverleners, pedagogen, psychologen, maatschappelijk werkers trainers, opleiders, onderwijsgevenden, mentoren, loopbaanplanners en cursusleiders.

Trainingsgroep als leergroep
De trainingsgroep wordt gezien als een leergroep waarin men elkaar steunt en vertrouwen biedt. Binnen deze groep is men bereid de eigen kunstzinnig coachende vaardigheden te toetsen en aan te scherpen, en persoonlijke zaken te bespreken. Hierbij wordt gedacht aan reële vragen die men in het leven en werk tegenkomt, in het bijzonder vragen of karakteristieken in de manier van omgaan met anderen die de effectiviteit als coach in de weg zouden kunnen staan. De trainingsgroep biedt de mogelijkheid om vaardigheden in te trainen en de eigen werkstijl vorm te geven. Dit wordt gedaan met de deelnemers als ‘oefenmateriaal’, praktisch zoekend en experimenterend, reflecterend op de eigen acties in relatie tot ervaringskennis en literatuur.

Doelstelling
Na het volgen van de training KDC ben je in staat:

 • Vanuit een eigen stijl en visie als coach, mensen te kunnen begeleiden bij persoonlijke en professionele kwaliteit, gebruikmakend van KDC-methodiek
 • In het werken met cliënten een sessie kunnen opzetten en uitvoeren waarbij je stap voor stap methodisch werkt aan persoonlijke en professionele kwaliteit gebruikmakend van de KDC-methodiek.
 • Coachende gesprekken te kunnen voeren en ze te richten zowel op resultaat als op proces.
 • Het eigen kunstzinnige instrumentarium in te zetten in de praktijk van het coachend werken.
 • Als kunstzinnig dynamisch coach cliënten op een dieper spiritueel niveau te bereiken en helpen.
 • De belangrijkste communicatieregels in het coachende werk in praktijk te brengen.
 • Vanuit algemene en beroepsspecifieke theorie kunstzinnigheid en creativiteit in het coachend werken te kunnen integreren.
 • Jezelf kunnen en durven inzetten in de ontmoeting met de cliënt.
 • Jezelf bespreekbaar en kwetsbaar op te kunnen stellen, feedback kunnen geven en ontvangen.
 • De sterke kanten van jezelf als coach om te kunnen zetten in creatieve interventies.


Thema's

 • Wat is mijn Werk?
 • De tocht van de held
 • Het creatieve proces
 • Basisvertrouwen en creativiteit
 • De componist, dirigent en de orkestleden
 • Zorgvuldig waarnemen
 • Scanning van gevoel
 • Vanuit improvisatie naar coachen
 • Beeldend oplossingsgericht werken
 • Crisis in leven
 • Werken met de elementenvierhoek
 • De innerlijke clown 1
 • De innerlijke clown 2
 • Communicatie en samenwerking
 • Werken met voorwerpen
 • Rituelen - Werken met de flap-over
 • Presentaties van het eigen proces


Werkwijze
Het programma is ervaringsgericht. Wezenlijk in het programma is de participatie van iedere student.
Het is van belang te vermelden dat je als student het kunstzinnig dynamisch coachen niet al hoeft te kunnen. Het is een training waarbij je dit jaar gaat leren het vak onder de knie te krijgen. Je hebt dus als student juist alle ruimte om ‘fouten’ te mogen maken. Daar leer je immers het meeste van.
Je  wordt dan ook gevraagd zelf KDC-sessies te doen in de groep en eigen materiaal en werkvragen in te brengen aan de hand waarvan kunstzinnig en coachend gewerkt kan worden. Uiteraard worden de zelfgestelde en samen afgesproken grenzen rond respect en vertrouwelijkheid gerespecteerd. Er worden verschillende lesvormen gehanteerd, minicolleges waarin theorie verduidelijkt wordt, kringgesprekken, deelrondes, maar vooral het praktisch inoefenen van kunstzinnig coachende vaardigheden met uitgebreide nabesprekingen.

De bijeenkomsten zullen ongeveer de volgende opbouw hebben:

 • Inleiding op het thema van de bijeenkomst middels een oefening, een kunstzinnige en/of meditatieve activiteit
 • Bespreking huiswerk
 • Theoretische verkenning van het thema
 • Kunstzinnige en creatieve opdrachten gerelateerd aan het thema
 • Training specifieke vaardigheden individueel en groepsgewijs met betrekking tot het Kunstzinnig Dynamisch Coachen en counselen
 • Nabespreking in een deelronde en afsluiting


Procesevaluatie en procesbegeleiding

 • De commitmentbrief
 • Het proces-balans-verslag 1 en 2
 • Twee kunstzinnige/creatieve basisopdrachten
 • Het portfolio, 
 • Een eindpresentatie


De commitmentbrief
Aan het begin van dit studiejaar schrijf je een commitmentbrief. In deze brief word je uitgenodigd om kort en bondig voor jezelf en voor de docenten van De Kleine Tiki op papier te zetten wat de verwachtingen zijn t.a.v. het studiejaar. Welke investeringen ben je bereid te doen en welke afspraken wil je met jezelf maken?
 

Het  proces-balans-verslag 1 en 2
De Kleine Tiki vraagt je twee maal per jaar in het proces-balans-verslag 1 en 2  te reflecteren op de volgende drie onderwerpen:
 1. Kunst als ontwikkelingsweg
 2. Kunstzinnig dynamisch coachen , het ambacht
 3.  Het persoonlijke proces
Wanneer je bewust werkt aan je persoonlijke en /of professionele ontwikkeling is het van belang om regelmatig stil te staan en waar te nemen waar je bent in je proces en wat je wensen en verlangens zijn voor de toekomst. 

Twee kunstzinnige/creatieve basisopdrachten
Gedurende het scholingsjaar werk je naast het (kunstzinnige) huiswerk per bijeenkomst aan twee kunstzinnige/creatieve basisopdrachten. Het is de bedoeling  dat je middels de basisopdrachten over een langere periode aan  twee basisopdrachten werkt en hierin tot een persoonlijke en professionele verdieping komt.
 
Het portfolio
Aan het einde van het studiejaar bied je een portfolio aan ter inzage. Het  portfolio is een persoonlijke map met een inventarisatie van voor jou belangrijke zaken (o.a. lessen, workshops, gebruikte literatuur,  artikelen, krantenknipsels, persoonlijke ervaringen, werkervaringen, evaluaties, kunstzinnige en creatieve opdrachten en of werkstukken met, fotomateriaal)  die het afgelopen studiejaar bijgedragen hebben aan de persoonlijke en/of professionele ontwikkeling van jezelf als student.   
 
De eindpresentatie
In de laatste twee bijeenkomsten van het scholingsjaar, bijeenkomst 17 en 18, zijn er persoonlijke presentaties. Wat houdt dit in? In een presentatie van ongeveer twintig minuten presenteer je gebruikmakend van kunstzinnige en creatieve middelen je persoonlijke en/of  professionele proces van het gevolgde studiejaar. De presentatie kan elke vorm hebben die je verkiest. Bijv. een presentatie n.a.v. een kunstzinnig werkstuk, een gedicht, een verhaal, een dans, een performance, alles is mogelijk. Deze laatste twee dagen zijn een fantastische afsluiting van het studiejaar. 

Cursusdagen
Twee dagen per maand
- van 10.00 tot 17 uur in Assen
- van 10.15 tot 17 uur in Breda

Totaal 18 bijeenkomsten
van eind augustus / begin september tot juni.

Voor exacte lesdata zie ‘Cursusdata’.

Locatie
Breda en Assen (in Assen enkel combi-jaar 4)

Aantal deelnemers
18 personen