KDC - Tiki-jaar 4: Kunstzinnig dynamisch coachen gericht op kinderen, jeugdigen en ouders

"Als de bloem niet bloeit als de vogel niet zingt en het kind niet speelt, dan vragen we niet wat bloeien, zingen of spelen is, maar gaan we zoeken waarom 't uitblijft dat wat er van nature moet zijn"

Inleiding
In deze scholing maken we gebruik van creatief en kunstzinnig werken, spelend werken, theorieën, methodieken, praktijk en literatuur. De ingang is steeds het kunstzinnig en creatief werken. Een grote verscheidenheid aan speelse werkwijzen komt aan bod o.a.: schilderen, boetseren, tekenen, spel, verhalen, sprookjes, biografisch werken, dans, beweging, zingen, rituelen en humor. Als je de wereld van het kind, de jongere en zijn ouders creatief tegemoet wil treden dan moet je een goed gevulde kleurrijke rugzak hebben. Precies dat wil De Kleine Tiki bieden. Het is een scholing gericht op hoofd, hand en hart.

De synthese tussen pedagogiek en psychosyntese
We maken in het programma een verbinding tussen pedagogiek en psychosynthese (een transpersoonlijke spirituele psychologie), waarbij het vertrouwen in de wijsheid die een kind, jongere of ouder innerlijk bij zich draagt, uitgangspunt is. Via kunstzinnig coachend werken zijn we op zoek naar het innerlijke kind, de mens achter het gedrag, en bevorderen zo een natuurlijke groei naar zelfverwezenlijking.

De sleutel van de gouden poort
De praktijk leert dat het belangrijk is aandacht te schenken aan de uiterlijke en innerlijke kant van kinderen en jeugdigen, maar ook aan de individuele en collectieve kant van veel hedendaagse problemen. Intuïtief weten we dat er antwoorden zijn, dat er meer mogelijk is, maar waar is de sleutel tot de gouden poort? De sleutel die ons toegang biedt tot een land:

 • waar kunstzinnig en creatief bezig zijn een onderdeel is van het dagelijks leven;
 • waar kunstzinnig en creatief bezig zijn bijdraagt aan geluk door problemen en vastgezette patronen als het ware schoon te spelen;
 • waar kinderen en volwassenen wonen die spontaan gedachten en gevoelens in constructieve vormen weten uit te drukken;
 • waar aandacht, echtheid, zachtheid, kracht en kwetsbaarheid een plek hebben.


Voor wie

 • Als het hulpverlenend werken met kinderen, jeugdigen en hun ouders je boeit.
 • Als je een passie of een verlangen hebt naar creatief kunstzinnig coachend werken.
 • Als je geboeid bent door de leefwereld van het kind en/of jeugdigen.
 • Als je geraakt wordt door levensverhalen van kinderen.
 • Als je behoefte hebt aan scholing/training, mogelijk een eigen praktijk wilt beginnen.
 • Als je een plek zoekt waar je met vragen uit je eigen levenspraktijk terecht kunt.
 • Als je inspiratie zoekt. 


Vooropleiding
Deelnemers aan dit scholingsjaar dienen minimaal het derde studiejaar bij De Kleine Tiki te hebben gevolgd of een gelijkwaardige vooropleiding te hebben. Voor studenten die een gelijkwaardige opleiding hebben voltooid als De Kleine Tiki of een praktijk voor kindertherapie hebben bestaat de mogelijkheid direct in te stappen in het specialisatiejaar: Kunstzinnig Dynamisch Coachen met kinderen, jeugdigen en ouders.
Beroepsgroepen die goed gebruik kunnen maken van dit practicum zijn: speltherapeut, spelbegeleider, creatief therapeut, pedagoog, psycholoog, kunstzinnig dynamisch coach. 


Leerdoelen binnen de scholing

 • Je beschikt als mens en/of toekomstig kunstzinnig dynamisch coach over de houding en capaciteiten waarmee je kinderen, jeugdigen en hun ouders op een dieper spiritueel niveau kan bereiken en helpen.
 • Je kunt de ontwikkeling van kinderen, jeugdigen en hun ouders op een planmatige wijze verdiepen en verbinden gebruikmakend van kunstzinnige methoden en technieken.
 • Je kunt in de praktijk van het kunstzinnig coachen vanuit een vraag een creatief en kunstzinnig antwoord formuleren, gericht op het werken met individuele kinderen, groepen kinderen en hun ouders.
 • Je bent bereid je innerlijk kind ruimte te geven en/of te leren kennen.
 • Je bent in staat de kwaliteit van je eigen ‘menszijn’ en die van anderen te vergroten gebruik makend van creatieve en kunstzinnige middelen.


Thema's
In het programma staat centraal: kunstzinnig coachend werken met het individuele kind, met groepjes kinderen en met ouders. Er is ook ruime aandacht voor ontwikkelingspsychologische thema´s. Verder wordt er steeds kunstzinnig en creatief gewerkt!
Als rode draad loopt door het programma het verhaal van Tatatoek, een kabouter die een avontuurlijke reis maakt op weg naar de kristalberg.

 • De kennismaking, het begin van de reis
 • Waarnemen en voor 'waar' nemen van kinderen
 • Vanuit improvisatie naar coaching van kinderen
 • Het creatieve proces in het werken met kinderen
 • Crisis als kans
 • Vertrouwen in creativiteit van kinderen
 • Beeldend oplossingsgericht werken met kinderen
 • Leefwereld, speelwereld en leerwereld
 • Communicatie en samenwerken met (innerlijke) kinderen
 • Innerlijke clown 1
 • Innerlijke clown 2
 • De weg naar je levenswerk
 • Werken met voorwerpen met kinderen
 • Werken met de elementen met kinderen
 • Werken met sensitiviteit
 • Afsluiting en nazorg, rituelen
 • Presentaties van het eigen proces


Werkwijze
Het programma is ervaringsgericht. Wezenlijk in het programma is de participatie van iedere student.
Het is van belang te vermelden dat je als student het kunstzinnig dynamisch coachen van kinderen jeugdigen en hun ouders niet al hoeft te kunnen. Het is een training waarbij je dit jaar gaat leren het vak onder de knie te krijgen. Je hebt dus als student juist alle ruimte om ‘fouten’ te mogen maken. Daar leer je immers het meeste van.
Je  wordt dan ook gevraagd zelf sessies te doen in de groep en eigen materiaal en werkvragen in te brengen aan de hand waarvan kunstzinnig en coachend gewerkt kan worden. Uiteraard worden de zelfgestelde en samen afgesproken grenzen rond respect en vertrouwelijkheid gerespecteerd. Er worden verschillende lesvormen gehanteerd, minicolleges waarin theorie verduidelijkt wordt, kringgesprekken, deelrondes, maar vooral het praktisch inoefenen van kunstzinnig coachende vaardigheden met uitgebreide nabesprekingen.

De bijeenkomsten zullen ongeveer de volgende opbouw hebben:

 • Inleiding op het thema van de bijeenkomst middels een oefening, een kunstzinnige en/of meditatieve activiteit
 • Bespreking huiswerk
 • Theoretische verkenning van het thema
 • Kunstzinnige, creatieve en spelopdrachten gerelateerd aan het thema
 • Training specifieke vaardigheden individueel en groepsgewijs met betrekking tot het kunstzinnig dynamisch coachen en counselen van kinderen jeugdigen en hun ouders
 • Nabespreking in een deelronde en afsluiting


Procesevaluatie en procesbegeleiding

 • De commitmentbrief
 • Het proces-balans-verslag 1 en 2
 • Twee kunstzinnige/creatieve basisopdrachten
 • Het portfolio
 • Een eindpresentatie


De commitmentbrief
Aan het begin van dit studiejaar schrijf je een commitmentbrief. In deze brief word je uitgenodigd om kort en bondig voor jezelf en voor de docenten van De Kleine Tiki op papier te zetten wat de verwachtingen zijn t.a.v. het studiejaar. Welke investeringen ben je bereid te doen en welke afspraken wil je met jezelf maken?

Het  proces-balans-verslag 1 en 2
De Kleine Tiki vraagt je twee maal per jaar in het proces-balans-verslag 1 en 2  te reflecteren op de volgende drie onderwerpen:
a. Kunst als ontwikkelingsweg
b. Kunstzinnig dynamisch coachen met kinderen, jongeren en hun ouders,  het ambacht
c. Het persoonlijke proces
Wanneer je bewust werkt aan je persoonlijke en /of professionele ontwikkeling is het van belang om regelmatig stil te staan en waar te nemen waar je bent in je proces en wat je wensen en verlangens zijn voor de toekomst.


Twee kunstzinnige/creatieve basisopdrachten 
Gedurende het scholingsjaar werk je naast het (kunstzinnige) huiswerk per bijeenkomst aan twee kunstzinnige/creatieve basisopdrachten. Het is de bedoeling  dat je middels de basisopdrachten over een langere periode aan  twee basisopdrachten werkt en hierin tot een persoonlijke en professionele verdieping komt.

Het portfolio 
Aan het einde van het studiejaar bied je een portfolio aan ter inzage. Het  portfolio is een persoonlijke map met een inventarisatie van voor jou belangrijke zaken (o.a. lessen, workshops, gebruikte literatuur,  artikelen, krantenknipsels, persoonlijke ervaringen, werkervaringen, evaluaties, kunstzinnige en creatieve opdrachten en of werkstukken met, fotomateriaal)  die het afgelopen studiejaar bijgedragen hebben aan de persoonlijke en/of professionele ontwikkeling van jezelf als student.   

De eindpresentatie 
In de laatste twee bijeenkomsten van het scholingsjaar, bijeenkomst 17 en 18, zijn er persoonlijke presentaties. Wat houdt dit in? In een presentatie van ongeveer twintig minuten presenteer je gebruikmakend van kunstzinnige en creatieve middelen je persoonlijke en/of  professionele proces van het gevolgde studiejaar. De presentatie kan elke vorm hebben die je verkiest. Bijv. een presentatie n.a.v. een kunstzinnig werkstuk, een gedicht, een verhaal, een dans, een performance, alles is mogelijk. Deze laatste twee dagen zijn een fantastische afsluiting van het studiejaar. 

Cursusdagen
Twee dagen per maand
- van 10.00 tot 17 uur in Assen
- van 10.15 tot 17 uur in Breda

Totaal 18 bijeenkomsten
van eind augustus / begin september tot juni.

Voor exacte lesdata zie ‘Cursusdata’.

Locatie
Breda en Assen (in Assen enkel combi-jaar 4)

Aantal deelnemers
18 personen