KDC - Tiki-jaar 3: Kunstzinnig dynamisch leven en coachen

"Om je gezicht te zien gebruik je een spiegel;

Om je ziel te zien een kunstwerk" 

(George Bernard Shaw)

Dit  derde Tiki-jaar ‘Kunstzinnig dynamisch leven en coachen’  staat in dienst van het integreren van creativiteit en het kunstzinnige in je dagelijkse leven als grond van het  kunstzinnig dynamisch coach of mens zijn. Het dynamische bestaat eruit dat je creatief leert schakelen tussen de verschillende media: beeldend werken, expressie,  het gebruik van het lichaam,  de stem en het gesprek.

Dit jaar beoogt een stroomversnelling in bewustwording en kunstzinnig coachende vaardigheden teweeg te brengen,  toegespitst op thema's die relevant zijn voor het persoonlijk leven en/of de beroepsuitoefening. Het eigen proces is belangrijk, maar ook het zicht krijgen op de mogelijkheden van het creatieve en kunstzinnige aanbod gericht op persoonlijke en/of professionele ontwikkeling.  Je wordt gestimuleerd om je sluimerende kwaliteiten te actualiseren. De synthese tussen traditionele en alternatieve werkwijzen heeft in dit scholingsjaar de aandacht, gesteund door literatuur en oefening.  Het is de bedoeling dat je 'tools' in handen krijgt waarmee je een begin kan maken met het kunstzinnig dynamisch coachend werken in de praktijk van het leven ( of werk als je dat wilt). Tijdens de bijeenkomsten wordt hier aandacht aan besteed, maar ook bij het werken met proefpersonen middels de  huiswerkopdrachten kan dit naar keuze ingezet worden.

Naast literatuurstudie, waarin voornamelijk de Psychosynthese  (een richting binnen de humanistische psychologie) centraal staat, word je door de huiswerkopdrachten die gekoppeld zijn aan de bijeenkomsten, en door de basisopdracht geprikkeld om actief je mogelijkheden binnen de kunstzinnige media en het coachen  te verkennen.
De thema’s van de bijeenkomsten zijn zodanig gekozen dat het proces van het kunstzinnig coachen van een denkbeeldige  cliënt gevolgd wordt van kennismaking tot afscheid met daarbinnen relevante thema’s die in de praktijk de revue kunnen passeren. 
Het basisboek ‘Kunstzinnig Dynamisch Coachen ‘ van R.F. Hoefsloot heeft een belangrijke plaats in dit jaar.
Vooral de OER-vaardigheden: Observeren, Exploreren en Reageren.   

Je kunt als student naar keuze het accent leggen op persoonlijke ontwikkeling en/of professionele ontwikkeling. Tijdens dit scholingsjaar kan een start worden gemaakt met het kunstzinnig dynamisch coachend werken in de praktijk met proefpersonen. Dit is echter niet noodzakelijk.

Thema’s van de bijeenkomsten

 • Kennismaking - kernkwaliteiten
 • Beeldvorming
 • Werken met patronen
 • Biografie
 • Genietende en gekwetste kind
 • Ouder-volwassene-kind
 • Werken met grenzen
 • Vitaliteit
 • Inspiratie
 • Werken met stilte
 • De dramadriehoek en relatie
 • Werken met polariteiten
 • Omgaan met emoties
 • Werken met helende beelden
 • Werken met geleide fantasieën
 • Afscheid en rituelen
 • Presentaties van eigen proces 1 en 2


Werkwijze
Er wordt in een groep van 18 personen gewerkt. De bijeenkomsten kunnen bestaan uit:

 • Een inleidende oefening/meditatie gericht op het thema van de bijeenkomst.
 • Warming-up eventueel gebruikmakend van stem- of lichaamswerk.
 • Kustzinnige en creatieve opdrachten die aansluiten bij het thema van de bijeenkomst.
 • Persoonlijke nabesprekingen (in tweetalen of in kleine groepen) van de kunstzinnige en creatieve opdrachten.
 • Oefenen van vaardigheden met betrekking tot het bespreken van beeldende werkstukken.
 • Theorieverkenningen naar aanleiding van het thema.
 • Huiswerkbespreking: de huiswerkopdrachten die je na iedere bijeenkomst mag maken zijn gericht op reflectie,  literatuurverwerking en praktisch kunstzinnig werken.


Procesevaluatie en procesbegeleiding
Gedurende het scholingsjaar zijn er een aantal documenten/opdrachten waaraan de student mag werken:

 • De commitmentbrief
 • Het proces-balans-verslag
 • Een kunstzinnige/creatieve basisopdracht
 • Het portfolio
 • Een eindpresentatie


De commitmentbrief
Aan het begin van dit studiejaar schrijf je een commitmentbrief. In deze brief word je uitgenodigd om kort en bondig voor jezelf en voor de docenten van De Kleine Tiki op papier te zetten wat de verwachtingen zijn t.a.v. het studiejaar. Welke investeringen ben je bereid te doen en welke afspraken wil je met jezelf maken?

Het  proces-balans-verslag
De Kleine Tiki vraagt je twee maal per jaar in het proces-balans-verslag te reflecteren op de volgende drie onderwerpen:
1. Kunst als ontwikkelingsweg
2. Het persoonlijke proces
3. Kunstzinnig dynamisch coachen het ambacht (indien aan de orde)
Wanneer je bewust werkt aan je persoonlijke en /of professionele ontwikkeling is het van belang om regelmatig stil te staan en waar te nemen waar je bent in je proces en wat je wensen en verlangens zijn voor de toekomst.

Een kunstzinnige/creatieve basisopdracht
Gedurende het scholingsjaar werk je naast het tweewekelijkse (kunstzinnige) huiswerk aan een kunstzinnige/creatieve basisopdracht. Het is de bedoeling  dat je middels de basisopdracht over een langere periode aan een werkstuk werkt en hierin tot een persoonlijke en (indien aan de orde ) professionele verdieping komt.

Het portfolio
Aan het einde van het studiejaar bied je je portfolio aan ter inzage. Het  portfolio is een persoonlijke map met een inventarisatie van voor jou belangrijke zaken (o.a. lessen, workshops, gebruikte literatuur,  artikelen, krantenknipsels, persoonlijke ervaringen, werkervaringen, evaluaties, kunstzinnige en creatieve opdrachten en of werkstukken met, fotomateriaal)  die het afgelopen studiejaar bijgedragen hebben aan de persoonlijke en/of professionele ontwikkeling van jezelf als student.

De eindpresentatie
In de laatste twee bijeenkomsten van het scholingsjaar, bijeenkomst 17 en 18,  zijn er persoonlijke presentaties. In een presentatie van ongeveer twintig minuten presenteer je gebruikmakend van kunstzinnige en creatieve middelen je persoonlijke en/of  professionele proces van het gevolgde studiejaar.  De presentatie kan elke vorm hebben die je verkiest. Bijv. een presentatie n.a.v. een kunstzinnig werkstuk, een gedicht, een verhaal, een dans, een performance, alles is mogelijk. Deze laatste twee dagen zijn een fantastische afsluiting van het studiejaar.

Voor wie?
Dit scholingsjaar is toegankelijk voor hen die de basisjaren van de Tiki hebben gedaan, of klaar zijn of studeren aan een sociaal agogische opleiding, een opleiding voor kunstzinnige/creatieve therapie, de kunstacademie of een gelijkwaardige achtergrond hebben. Het werkzaam zijn binnen de praktijk van het helpende of begeleidende werk strekt tot de aanbeveling.

Cursusdagen:
Twee dagen per maand
- van 10.00 tot 17 uur in Assen
- van 10.15 tot 17 uur in Breda

Totaal 18 bijeenkomsten van eind augustus / begin september tot juni.

Voor exacte lesdata zie ‘Cursusdata’.

Locaties
Breda en Assen

Aantal deelnemers:
18 personen